Inwoners van de provincie Antwerpen gebruiken almaar meer de fietsostrades

De provincie Antwerpen gooide in Vlaanderen al hoge ogen met de Fietsbarometer, waarmee de kwaliteit van de fietsinfrastructuur van het hele bovenlokaal functioneel fietsnetwerk op haar grondgebied werd geïnventariseerd. Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘Met de Grote Fietsenquête hebben we een element toegevoegd dat het profiel van onze fietsers en hun fietsgebruik in kaart brengt en peilt naar hun ervaringen.’ Uit de enquête blijkt dat we in de provincie meer kilometers fietsen. En vooral dat de fiets geliefd is. Twee op drie inwoners fietst, waarvan twintig procent dagelijks.’

De Grote Fietsenquête brengt het fietsgedrag binnen de provincie Antwerpen in kaart. Gedurende vijf maanden verzamelde onderzoeksbureau iVOX de gegevens. 6 000 fietsers vulden de enquête in. 1 000 inwoners beantwoordden via een representatieve steekproef vragen over hun fietsgebruik. ‘Een verrassende conclusie is de gemiddelde afstand die de functionele fietser aflegt. Vooral op de fietsostrades is er een markante stijging in gemiddeld aantal afgelegde kilometers te zien. Met een gemiddelde van ongeveer achttien kilometer rijdt de functionele fietser in de provincie Antwerpen zo’n achttien procent verder op een fietsostrade dan vijf jaar geleden. Op de zeer populaire F1 Antwerpen-Mechelen is er zelfs een stijging van 28 procent: van veertien naar achttien kilometer. In 2013 reed zeven procent van de fietsers met een elektrische fiets. In 2017 zijn ze met 26 procent. Dit is een spectaculaire stijging. Eén op de drie bevraagde fietsers reed effectief met een e-bike. Als men bovendien deze cijfers afzet tegen deze van de recente gemeente-en stadsmonitor blijkt dat de populariteit van de elektrische fiets in de provincie Antwerpen bijna ongeëvenaard is. Het hoogste aandeel fietsostradefietsers en elektrisch ondersteunde fietsers bevinden zich dan ook in de afstandscategorieën boven de tien kilometer.’ Tenslotte viel op dat de speed-pedelec een debuut maakt met twee procent van het fietsbezit.

Daarenboven zijn de fietsers ook tevreden over de fietsostrades en geven ze de mooie score van 7,5 op 10. Ze waarderen fietsostrades meer dan hun overige fietsroutes (6,3 op 10). Dat is te wijten aan de troeven van de fietsostrades. Routes afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer, de snelle en korte verbindingen, de lange rechte stukken en de kwalitatief goede ondergrond appreciëren ze het meest. Ruimte voor verbetering zit vooral in het onderhoud (bijvoorbeeld de bermen), betere signalisatie tijdens wegenwerken en de materiaalkeuze van de verharding. ‘De provincie speelt in op het toenemend aantal fietsers door zelf fietsostrades met een breedte van 4,5 meter te ontwerpen en deze in asfalt aan te leggen.’ De score van de overige fietsroutes moedigt de provincie aan om haar ondersteuningsbeleid naar de gemeenten te handhaven. Met het vernieuwde Fietsfonds kunnen gemeenten de kosten voor de aanleg van fietsinfrastructuur grotendeels terugbetaald krijgen. 55 procent van de pendelaars fietst bijna dagelijks naar het werk, naar school of om boodschappen te doen. 31 procent maakt voor de woonwerktrips gebruik van een fietsostrade en veertien procent gebruikt de fietsostrade voor andere functionele verplaatsingen. Uit de steekproefbevraging blijkt dat twee op drie inwoners van de provincie fietst, 61 procent zelfs meermaals per week. De belangrijkste redenen om dan weer niet te fietsen zijn samen te brengen onder het gemak van een wagen en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Voor slechts een beperkt aantal mensen is de afstand een drempel.

Tekst: Edwin Mariën
Foto: Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit, stelde de resultaten van de Grote Fietsenquête aan de pers voor – Copyright: provincie Antwerpen